Všeobecné podmienky spoločnosti Autorola


5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy
5.1 Prenos rizika
5.2 Záväzky Kupujúceho
5.3 Práva Predávajúceho

6. Nákupná cena, platby, poplatky
6.1 Nákupná cena a dane
6.2 Platba
6.3 Poplatky

7. Obmedzenie zodpovednosti
7.1

8. Ochrana údajov
8.1

9. Rozhodné právo, miesto súdu, ostatné ustanovenia
9.1


1

Všeobecné podmienky

1.1Používateľská dohoda
1.1.1Vlastníkom týchto Všeobecných podmienok nákupov na aukciách (skrátene „Podmienky aukcie“) je spoločnosť Autorola International GmbH (obchodný register: Okresný súd vo Frankfurte nad Mohanom, HRB 88582). Predmetom týchto Podmienok aukcie je upravovať predaj hnuteľného majetku vlastníkmi, spoločnosťami alebo súkromnými ​osobami (ďalej len „Predávajúci“) osobám, ktoré sú tiež podnikmi (ďalej len „Kupujúci“). Predaj musí byť dohodnutý a vykonávaný prostredníctvom internetovej platformy Autorola.sk spoločnosti Autorola International GmbH (Autorola). Tieto Podmienky aukcie tvoria právny základ medzi spoločnosťou Autorola, predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „zmluvné strany“). Ak sa v týchto podmienkach aukcie spomína výraz „vozidlá“, môžu sa pod tým myslieť aj iné predmety na predaj v aukcii.

Aktuálna verzia týchto Podmienok aukcie bude platiť aj pre budúce transakcie medzi zmluvnými stranami. Ostatné všeobecné obchodné podmienky tu neplatia, ani keď nie sú výslovne v rozpore.
1.2Oslobodenie od zodpovednosti
1.2.1Používateľ internetovej platformy oslobodzuje spoločnosť Autorola od všetkých tvrdení, ktoré môžu ostatní Používatelia alebo tretie strany vzniesť proti spoločnosti Autorola, či už prostredníctvom porušenia jej práv v ponukách a predmetoch, v záležitosti umiestnenia Používateľov na webových stránkach alebo prostredníctvom používania webových stránok Autorola na iné účely. Používateľ musí tiež niesť náklady, ktoré môžu byť potrebné na obhajobu spoločnosti Autorola, vrátane všetkých súdnych nákladov a nákladov na právneho zástupcu. To neplatí v prípade, že Používateľ nie je zodpovedný za porušenie.

2

Registrácia a používanie internetovej platformy

2.1Proces registrácie
2.1.1Používateľ sa musí zaregistrovať, aby mohol používať všetky služby, ktoré ponúka spoločnosť Autorola. Nikto nie je oprávnený registrovať sa na stránkach Autorola. Registrácia je bezplatná a vykonáva ju Používateľ otvorením používateľského účtu a súhlasom s týmito podmienkami aukcie. Po registrácii je medzi spoločnosťou Autorola a Používateľom uzatvorená zmluva o využívaní internetovej platformy Autorola.eu.

Údaje poskytnuté spoločnosti Autorola pri registrácii musia byť presné a úplné. Ak po registrácii dôjde k zmene používateľských údajov, Používateľ je povinný okamžite oznámiť spoločnosti Autorola tieto zmeny. Pri registrácii si Používateľ musí zvoliť používateľské meno a heslo. Meno Používateľa nesmie porušovať práva tretích osôb, najmä obchodné názvy alebo autorské práva. Heslo musí zostať utajené. Používateľ je zodpovedný za zneužitie Požívateľského mena a hesla. Účet Používateľa je neprenosný.
2.2Používanie internetovej platformy
2.2.1Internetová platforma a ďalšie webové stránky Autorola môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky. Autorola nemá žiadny vplyv na vzhľad a obsah týchto odkazovaných stránok. Autorola nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií, ktoré sa na nich nachádzajú, a výslovne sa dištancuje od akéhokoľvek obsahu na týchto stránkach.

Pri používaní webových stránok Autorola Používateľ nie je oprávnený využívať akékoľvek zariadenia, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli mať vplyv na fungovanie internetovej platformy. Používateľ nesmie používať žiadne prostriedky, ktoré by mohli mať za následok neúmerné alebo nadmerné zaťaženie infraštruktúry. Obsah nachádzajúci sa na internetovej platforme Autorola nesmie byť kopírovaný, odovzdávaný, používaný alebo reprodukovaný žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho povolenia majiteľa. To platí aj pre „robotické/nevyžiadané“ kópie vyhľadávačov, „prekrývače obrazovky“ a iné automatické zariadenia.

Vzhľad stránok Autorola môže byť reprodukovaný a/alebo používaný na iných webových stránkach iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Autorola.
2.3Zmrazenie účtov
2.3.1Spoločnosť Autorola môže kedykoľvek zmraziť používateľský účet, a to najmä v prípade porušovania všeobecných a konkrétnych podmienok aukcie. Keď je používateľský účet zmrazený, Používateľ nemôže naďalej používať stránky Autorola ani sa znova zaregistrovať bez výslovného súhlasu spoločnosti Autorola.
2.4Vypovedanie zmluvy
2.4.1Používateľ môže kedykoľvek a bez upozornenia vypovedať svoju používateľskú zmluvu. Informácia o stave ukončenia by mala byť odovzdaná vo forme písomného oznámenia alebo e-mailu na info@autorola.sk.

3

Uzatvorenie zmluvy v aukcii

3.1Podmienky aukcie Autorola.eu
3.1.1Používatelia nesmú manipulovať s priebehom dražby pridávaním ponúk prostredníctvom iného používateľského účtu alebo prostredníctvom výslovného zásahu tretej strany. Predávajúci majú zakázané najmä umiestňovať ponuky na predmety, ktoré dražia počas obdobia pridávania ponúk. Predávanie predmetov v aukcii je zakázané, pokiaľ sa predkladaním ich ponúk, predajom alebo nákupom porušujú zákonné predpisy alebo pravidlá slušnosti. Predmety sa najmä nesmú opisovať ani ponúkať na predaj v aukcii, ak sa ich inzerovaním, ponukami alebo predajom porušujú autorské práva a práva duševného vlastníctva, práva priemyselného vlastníctva alebo iné práva (napr. právo na niečí vlastný imidž, meno a osobnosť).
3.2Postup aukcie
3.2.1Spoločnosť Autorola riadi začiatok, priebeh a ukončenie aukcie. Autorola si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť plánované aukcie. Iba vo výnimočných prípadoch je spoločnosť Autorola GmbH oprávnená zrušiť aukciu bez uvedenia dôvodu, a to bez právneho nároku vyplývajúceho na strane Používateľa. Zrušenie môže prebehnúť pred konaním aukcie alebo v priebehu aukcie.
3.3Umiestňovanie predmetov do aukcie
3.3.1Predávajúci je povinný zadať predmety určené na aukciu do príslušnej kategórie so správnym a úplným písomným popisom doloženým fotografiami. Popis musí obsahovať presné údaje o všetkých podstatných vlastnostiach a funkciách potrebných na vykonanie nákupu a všetky chyby, ktoré by mohli znížiť hodnotu predmetu, t. j. musí obsahovať pravdivé informácie o jeho skutočnom stave. Okrem toho musí Predávajúci poskytnúť Používateľom úplné informácie o tom, kto je vlastníkom ponúkaného predmetu, o právach majiteľa na predaj predmetu v aukcii a podrobnostiach o platbe a prevzatí.

Týmto popisom a použitými fotografiami sa nesmú porušovať práva tretích osôb a musia sa týkať výhradne ponúkaného predmetu (originálne fotografie). Popisy, výkresy a fotografie nesmú obsahovať žiadnu reklamu na nič iné ako na ponúkaný predmet a najmä nesmú obsahovať odkazy na osobné webové stránky, telefónne čísla atď.

Keď je Predávajúcim spoločnosť Autorola, predmety, ktoré sa predávajú v aukcii, opíše zmluvný partner alebo poskytovateľ služieb bez toho, aby spoločnosť Autorola vykonala druhé ohodnotenie.
3.4Nezrovnalosti v popise
3.4.1Ak sú podľa názoru Kupujúceho chyby predmetu v aukcii vo väčšom rozsahu, ako uviedol Predávajúci v popise, spoločnosť Autorola je oprávnená získať znalecký posudok, ktorý bude pre zmluvných partnerov záväzný. Následné náklady hradí strana zodpovedná za uvedený alebo nezistený rozdiel; v prípade, že bol zistený iba mierny alebo žiadny nesúlad, vzniknuté náklady hradí Kupujúci. Chybné popisy položiek v hodnote do 300,00 € sa považujú za nevýznamné a nebudú sa brať do úvahy. Pozri ods. 4.3.1. pre ďalšie informácie.
3.5Umiestnenie
3.5.1Umiestnením predmetu na internetových stránkach spoločnosti Autorola Predávajúci vyjadruje svoj predbežný záväzný súhlas s najvyššou ponukou záujemcu na konci lehoty na pridávanie ponúk, ak ponuka spĺňa minimálnu stanovenú cenu. Predávajúci tiež výslovne vyjadruje svoj súhlas s predajom predmetu predaného v aukcii záujemcovi, ak nebola pridaná vyššia ponuka.
3.6Pravidlá pridávania ponúk, záväzné obdobie
3.6.1Záujemca musí pridať ponuku zadaním sumy v rámci lehoty na pridávanie ponúk. Všetky ponuky sa uvádzajú v hrubých sumách. Ak dvaja záujemcovia ponúknu rovnakú cenu, za vyššiu sa považuje prvá zadaná ponuka.

Ponuka záujemcu je záväzná, kým nie je zrušená vyššou ponukou. V prípade, že nikto iný nedá vyššiu ponuku ako Záujemca a nebola ponúknutá minimálna cena, ponuka zostáva v platnosti počas 48 hodín (pracovné dni) po skončení on-line aukcie, ak nie je dohodnuté inak.

Predložené ponuky už nie je možné znížiť ani zrušiť, pokiaľ na to Záujemca nemá právne oprávnenie, napríklad prostredníctvom predpisov zrušenia podľa nemeckého občianskeho zákonníka. Spoločnosť Autorola všetky predložené ponuky zaeviduje a bude ich uchovávať. Spoločnosť Autorola musí vyriešiť všetky nejasnosti týkajúce sa ponuky spôsobom, ktorý je záväzný pre všetky zmluvné strany.
3.7Kúpna zmluva
3.7.1Ak bola na konci on-line aukcie dosiahnutá minimálna cena, medzi predávajúcim a záujemcom s najvyššou ponukou bude uzatvorená kúpna zmluva, v ktorej musia byť uvedené hlavne práva a povinnosti, v súlade s odsekmi 4, 5 a 6 týchto Podmienok aukcie.

Po zakúpení predmetu spoločnosť Autorola zašle Predávajúcemu a Kupujúcemu kúpnu zmluvu. Presnosť zmlúv, ktoré spoločnosť Autorola odosiela, sa musí skontrolovať. Zároveň budú umiestnené na príslušné používateľské účty na internetových stránkach Autorola.eu.

4

Prevzatie a právo Kupujúceho na kontrolu

4.1Umiestnenie
4.1.1Zakúpené vozidlá/predmety si musí vyzdvihnúť Kupujúci na svoje vlastné náklady z miesta, ktoré Predávajúci uviedol v oznámení o predaji alebo na internetových stránkach. Predávajúci musí poskytnúť adresu daného miesta. Ak v oblasti poštového smerovacieho čísla nie je uvedená žiadna presná adresa, vozidlo sa vyzdvihne na adrese Predávajúceho.
4.2Termín vyzdvihnutia/paušálna náhrada
4.2.1Všetky vozidlá musí Kupujúci vyzdvihnúť na uvedenom mieste do 5 pracovných dní od prijatia tzv. „oznámenia o vydaní“. Oznámenie všeobecne nasleduje ihneď po prijatí platby vo výške kúpnej ceny.

V prípade, že spoločnosť Autorola platbu nespracováva, Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si vozidlá do 5 pracovných dní po doručení elektronických kúpnych zmlúv Autorola.

V prípade, že tieto podmienky nie sú splnené, spoločnosť Autorola si vyhradzuje právo na zrušenie nákupu kvôli nedodržaniu (platobných lehôt uvedených v zmluve a konečného dátumu splatnosti uvedeného na faktúre) a odpredanie vozidla inde. Kupujúcemu bude odoslaná upomienka na zaplatenie, v ktorej sa uvedie suma paušálnej náhrady, po ktorej mu budú účtované aukčné poplatky, ďalší manipulačný poplatok vo výške 250,00 € (s DPH), a v prípade potreby akékoľvek zľavy vyplývajúce z následného predaja a náklady na zdržanie, ktoré vznikli predajcovi. Kupujúci je oprávnený poskytnúť dôkaz, že spoločnosti Autorola vznikli podstatne menšie škody alebo vôbec žiadne.
4.3Nároky Kupujúceho na záručné plnenie v prípade chýb
4.3.1Stav/kontrola
Predaj použitých predmetov je v zásade založený na princípe „kúpiť tak, ako je“, teda bez akejkoľvek záruky. Kupujúci je preto pred prijatím povinný vozidlo dôkladne skontrolovať, aby zistil, či zodpovedá popisu vozidla v rámci aukcie. Zjavné chyby, ktoré by mohli znížiť hodnotu predmetu, musia byť napadnuté priamo na mieste a Predávajúci a Autorola musia byť napomenutí do 48 hodín. Spoločnosť Autorola musí byť ohľadom týchto chýb upozornená telefonicky na: +49 69 153 90 2110, faxom na: +49 69 153 90 2110 alebo e-mailom na: info@autorola.sk; v prípade neodoslania faxovej správy je potrebné tiež bezodkladne zaslať písomné oznámenie. Vozidlo musí zostať na tom istom mieste.

V prípade, že sa vozidlo líši od popisu vozidla spôsobom, ktorý nebol zrejmý pred vyzdvihnutím, a to aj počas riadnej kontroly, odôvodnenie týchto chýb bude predložené spoločnosti Autorola do 5 pracovných dní v podobe znaleckého posudku od TÜV alebo DEKRA. Správa by mala obsahovať údaje o tom, či chyba, ktorá nebola uvedená, existovala už pred vyzdvihnutím. Uhradená môže byť iba znížená trhová hodnota vozidla, ako je uvedené v znaleckom posudku, maximálne vo výške 300,00 €. Ak bol automobil vyzdvihnutý a najazdil viac ako 100 km pomocou vlastného výkonu, nebudú uznané žiadne reklamácie. Okrem toho sa uplatňuje odsek 3.4 a odsek 7 (týkajúce sa odpočítania sumy vo výške 300,00 €).
4.3.2Zníženie cien
V prípade výrazných nezrovnalostí v popise sa uplatňujú odseky 3.4 a 4.3.1. Odsek 7 zostáva nedotknutý.

5

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy

5.1Prenos rizika
5.1.1Po prijatí vozidla prechádza riziko náhodného poškodenia a zničenia na kupujúceho alebo jeho zástupcu.
5.2Záväzky Kupujúceho
5.2.1Podrobnosti o tom, ako je predmet aukcie vybavený a opis jeho stavu vypracuje Predávajúci alebo ním najatí odborníci a tieto podrobnosti musia byť začlenené do popisov podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia.
5.3Práva Predávajúceho
5.3.1Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Kupujúci deklaruje nesprávny stav úveru, zastavil platby alebo požiadal o konkurzné alebo vyrovnacie konanie na svoj majetok.

V prípade, že je predaný predmet poškodený, stratený alebo zničený, pred prenesením rizika na Kupujúceho, bez zavinenia predávajúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak okamžite nahlásil poškodenie, stratu alebo zničenie kupujúcemu a nákupná cenu mu bude okamžite vrátená.

Po odstúpení od zmluvy a náhrade nákupnej ceny tohto druhu nebudú existovať žiadne ďalšie nároky.

6

Nákupná cena, platby, poplatky

6.1Nákupná cena a dane
6.1.1Kupujúci zo Spolkovej republiky Nemecko
Nákupná cena sa považuje za najvyššiu ponuku, a ak v obchodnom popise pre príslušné vozidlo nie sú výslovne uvedené iné opatrenia, je zahrnutá zákonná sadzba dane z obratu (z hrubej nákupnej ceny), platná v Spolkovej republike Nemecko . Predávajúci poskytne nemeckým kupujúcim riadnu faktúru s uvedenou čistou obstarávacou cenou a príslušnou štatutárnou daňou z obratu. Avšak predchádzajúca veta neplatí, ak sa predaj vzťahuje na diferencované zdanenie podľa odseku 25a zákona o DPH.
6.1.2Kupujúci zo štátov EÚ mimo územia Spolkovej republiky Nemecko
Pred umiestnením ponuky na predmety, ktoré podliehajú pravidelnej dani z obratu, musí kupujúci z krajín EÚ mimo územia Spolkovej republiky Nemecko oznámiť predávajúcemu písomne platné medzinárodné identifikačného číslo platcu dane z obratu, musí tiež poskytnúť predávajúcemu písomnú záruku, že zakúpený predmet bude odovzdaný do inej krajiny EÚ mimo územia Spolkovej republiky Nemecko tak rýchlo, ako je to možné. Pri splnení týchto podmienok nie je potrebné platiť nemeckú daň z obratu na základe čistej nákupnej ceny, takže nákupná cena bude iba čistá obstarávacia cena.
6.1.3Kupujúci zo štátov mimo územia EÚ (tretie krajiny)
Kupujúci zo štátov mimo územia EÚ (tretie krajiny) musia predávajúcemu zaplatiť záručný vklad rovnajúci sa dani z obratu platnej v Spolkovej republike Nemecko. Kupujúcemu sa preplatí preddavok hneď ako mimo akýchkoľvek pochybností preukázal, že zakúpený predmet (z ktorého bola zaplatená daň z obratu v súlade so zákonom o DPH) opustil štáty EÚ. Kupujúcemu bude uhradený záručný vklad hneď po prijatí príslušného formulára. Právo na prijatie platby za záručný vklad môže byť odobraté iba so súhlasom Predajcu.
6.2Platba
6.2.1Spoločnosť Autorola International GmbH, so sídlom na Hanauer Landstrasse 291 B vo Frankfurte nad Mohanom 60314, vystaví hrubú faktúru na všetky vozidlá predané prostredníctvom portálu Autorola. Nákupná cena musí byť spoločnosti Autorola zaplatená v plnej výške bankovým prevodom ešte pred vyzdvihnutím. Prevod musí byť vykonaný do 3 pracovných dní od prijatia ponuky. Vozidlá, ktoré nie sú zaplatené v tejto lehote, môže spoločnosť Autorola predať inde. V tomto prípade spoločnosť Autorola odošle kupujúcemu písomnú žiadosť o záverečnú platbu s termínom 1 pracovného dňa, oznámi mu, že automobil bude ponúkaný na predaj aj inde, a uvedie rozdielové sumy alebo dodatočné náklady, ktoré budú požadované. Všetky vzniknuté bankové poplatky hradí Kupujúci.

Ak Predajcom nie je spoločnosť Autorola, Kupujúci je povinný zaplatiť nákupnú sumu po výmene úradných registračných dokladov a iných dokumentov o vozidle v čase odovzdania vozidla.

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do vykonania jeho úplnej úhrady.
6.3Poplatky
6.3.1Kupujúci a Predávajúci sú povinní zaplatiť všetky aukčné poplatky vo výške stanovenej v aktuálnom cenníku na stránke Autorola.sk.

Ak bolo vozidlo predané zahraničnému Kupujúcemu, spoločnosť Autorola si bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 180,00 € plus DPH, ktorý hradí Kupujúci.

Poplatky sú splatné ihneď po doručení faktúry a môžu byť poukázané bankovým prevodom. Suma uvedená na faktúre musí obsahovať (písomne) daň z pridanej hodnoty platnú ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra bude doručená poštou a súčasne bude umiestnená na internete, takže je na príslušnom používateľskom účte k dispozícii pre tlač. V takom prípade sa uplatňuje odsek 6.2. Používateľ bude dva týždne nasledujúce po dátume vystavenia faktúry v omeškaní a nebude mu zaslaná výzva na zaplatenie.

Poplatok splatný spoločnosti Autorola bude pripísaný na účet príslušného zmluvného partnera, ak druhý partner dohody riadne neplní zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetových stránok Autorola.

7

Obmedzenie zodpovednosti

7.1
7.1.1Spoločnosť Autorola je povinná uhradiť náhradu škody bez výnimky – z akéhokoľvek právneho dôvodu – iba v prípadoch konkrétneho zámeru a hrubej nedbanlivosti. V prípade jednoduchej nedbanlivosti je spoločnosť Autorola zodpovedná iba za:

a) Škody, ktoré vedú k zraneniu, ohrozeniu života alebo zdravia;

b) Škody vyplývajúce z porušenia základného zmluvného záväzku (záväzok, ktorý umožňuje riadne vykonávanie zmluvy prostredníctvom jej plnenia a dodržiavania, na ktorý sa zmluvní partneri môžu vždy spoľahnúť). V takomto prípade však bude zodpovednosť spoločnosti Autorola obmedzená na náhradu predvídateľnej a štandardnej škody.

Obmedzenia týkajúce sa zodpovednosti vyplývajúce z tohto odseku sa neuplatnia, ak spoločnosť Autorola podvodne odmietne poškodenie alebo prijme záruku na stav predmetu.

8

Ochrana údajov

8.1
8.1.1V prípade, že bola zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami na internetovej platforme, spoločnosť Autorola odovzdá údaje, ktoré sú potrebné na vzájomné kontaktovanie. Zmluvný partner sa so spoločnosťou Autorola dohodne na odovzdaní jeho údajov (dodacia adresa, číslo bankového účtu) príslušnému zmluvnému partnerovi na konci aukcie, aby mohla byť zmluva uzatvorená. Platí to len pre Záujemcov, ktorí umiestnili najvyššie ponuky alebo pre tých, ktorí sa stali zmluvnými partnermi na základe iných dohôd.

Všetci zmluvní partneri majú prísne zakázané vykonávať akékoľvek druhy reklamy prostredníctvom takto získaných poštových alebo e-mailových adries alebo kontaktných informácií.

Okrem toho zmluvné strany súhlasia, že ich osobné údaje – t. j. údaje zhromažďované a/alebo zadané na internetovej platforme Autorola počas registračného procesu, zakladania a spracovania zmluvy alebo iným postupom – budú uložené na serveroch Autorola. Spoločnosť Autorola bude tieto údaje spracovávať a využívať iba pri vykonávaní a spracovávaní práv a povinností, za ktoré je zodpovedná na základe zmluvného vzťahu.

Spoločnosť Autorola je oprávnená spracovávať, používať a odovzdávať osobné údaje vyšetrujúcim orgánom, a to aj po skončení Používateľského vzťahu, aby pomohla chrániť všeobecné záujmy pri objasňovaní zneužitia internetovej platformy a na účely trestného stíhania.

9

Rozhodné právo, miesto súdu, ostatné ustanovenia

9.1
9.1.1Miesto plnenia Predávajúceho/Kupujúceho a miesto súdnej právomoci musia byť v mieste predávajúceho, a to aj v prípade právnych úkonov na presadzovanie požiadavky týkajúcej sa zaplatenia faktúr alebo šekov.

V prípade, že sú zmluvné strany spoločnosti a ak neboli vykonané iné dohody, bude platiť iba hmotné právo Spolkovej republiky Nemecko – s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru – pri zmluvách uzavretých na internetovej platforme spoločnosti Autorola. Jediným miestom jurisdikcie pre právne spory so spoločnosťou Autorola je Frankfurt nad Mohanom, Nemecko.

V prípade, že jednotlivé časti týchto Podmienok aukcie sú alebo budú neplatné, nezbavuje to Kupujúceho jeho povinnosti prijať zakúpený tovar v súlade s ostatnými podmienkami tejto dohody. Platnosť ostatných ustanovení sa týmto nemení. V tomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že neplatné ustanovenia budú nahradené tými, ktoré sú ekonomicky najbližšie k pôvodným ustanoveniam.

Práva Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy sú neprenosné.

Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, jún 2011

10

Privacy Policy

10.1Introduction
10.1.1Detailed privacy notice for personal information collected by Autorola.
When you use Autorola services we use your personal information. This privacy notice is meant to inform you, the “data subject”, how we use your personal information.

Protection of your personal information is important and we encourage you to read this privacy notice. If you have trouble reading this privacy notice or require help to understand it, please contact us (telephone: +43 (0)1/2700211) and we will help you the best we can.

We also use cookies. Please see our Cookie Policy for details on how we use cookies.
10.2Contact
10.2.1The company collecting your data, known as the data controller, is:

Autorola.sk
Ignaz-Köck-Str. 10
1210 Wien
Tel: +43 (0)1/2700211
Email: info@autorola.sk

10.2.2If you have a complaint regarding the way we treat your information, which we cannot help you with, you should contact the data protection authority:

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel: + 421 2 32 31 32 14
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: https://www.dataprotection.gov.sk/

10.2.3Your personal information is protected by law through the General Data Protection Regulation.

(REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
10.3People who sign up to Autorola services
10.3.1When signing up as a user of Autorola services you enter into an agreement to which Autorola requires your contact information to honour. Your information will be used for the performance of Autorola services to verify your identity and to provide you with access to relevant IT systems.

Unless there is a legal claim we intend to delete, or anonymize, the data collected from you while browsing our sites 1 year after your last login or 5 years after you last purchased or sold any vehicle or goods. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.
10.3.2There are certain cases where we share your personal information, collected when signing up to Autorola services, with third parties in order to perform the agreed service. These cases include, but are not limited to, when you sell or purchase vehicles or goods, when you fail to pay legitimate invoices from Autorola, when we invoice, when we refund payment, when asked by the authorities in relation to crime investigations and more.

The categories of recipients are:

 • Financial auditors
 • Buyer of vehicles or goods you sell
 • Sellers of vehicles or goods you buy
 • Our bank
 • Our debt collection company
 • Our debt recovery company
 • Digital contract signing company
 • The authorities
 • Our partners hosting our web sites and Internet services
 • Our data backup partners
 • SMS service providers
 • Car parks where you retrieve or deliver vehicles or goods
 • Transport companies transporting vehicles to or from you
10.3.3We will transfer the vehicle registration certificate to countries outside of the EU union in the cases where you sell vehicles or goods outside of the EU union. The buyer require the vehicle registration certificate to transfer the vehicle to a new owner and therefore we transfer the certificate to the new owner in order for the new owner to establish the legal claim over the vehicle.
10.4People browsing our web sites
10.4.1We collect information on which pages you visit, which vehicles you look at, which vehicles you add to your favourite list, which campaign brought you to our sites etc. This is used to recommend relevant vehicles to you, for marketing purposes and to optimize the user experience and flow with the goal of improving sales. We also use the information collected to suggest potential buyers to our sales team.
10.4.2Unless there is a legal claim we intend to delete, or anonymize, the data collected from you while browsing our sites 1 year after your last login or 5 years after you last purchased or sold any vehicle or goods. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.

We have a legal interest in optimizing our sales which we believe is a legal reason to collect and process your information based on your browsing our web sites.
10.4.3We use third party services to build anonymous statistics for usage of our websites. We also use cookies. Please see our Cookie Policy for details on how we use cookies.
10.5People using Autorola Service Desk or by other means asking for support
10.5.1Autorola offers support and help in order to ensure you have a good experience when using our IT systems and services and to ensure you can get issues resolved in a timely manner.

We are always happy to help when you have issues with our services. We have a legitimate interest in helping our customers to use our services.

We use third party systems for tracking our support requests and the personal information you provide for support purposes might be stored at an external partner.

In cases where you request support for a sub system we might have to share the personal information you provide for support purposes in order to get the required support from our partners.

We will delete, or anonymize, the personal information you provide for support purposes a maximum of two years after your request have been resolved.
10.6People who misbehave
10.6.1We keep an internal record of users who severely misbehave. This can be that they refuse to pay justified buyers or sellers fee, repeatedly bullying the seller when picking up a car, trying to cheat and much more.

This information will be used to assess if can continue to do business with the offending party.

We have a legal interest in keeping our services professional, which very much means that we try to ensure that our buyers and sellers are acting professional.
10.6.2In cases where a law has been broken or there is a legal claim, we will share this information with relevant parties like:

 • Authorities
 • Lawyers

This information can also be relevant for financial auditing as it might be used as documentation for loss of profit. In this case the information will be shared with:

 • Financial auditors
10.6.3Unless there is a legal claim, or the offence is so severe that there is legal justification for a longer retention period, we intend to delete or anonymize this information 5 years after you last purchased or sold any vehicle or goods. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.
10.7People buying and selling vehicles
10.7.1In order to facilitate a sale the buyer and seller must exchange personal information and Autorola is providing this information to both parties as part of the agreement made when signing up to Autorola services. Some trades are done with a middleman where the buyer and seller do not share personal information. When an auction ends, Autorola will try to contact potential buyers as well as the seller and try to negotiate the sale.
10.7.2We will transfer your contact information to countries outside of the EU union in the cases where you purchase or sell vehicles or goods outside of the EU union.

Autorola uses a standard contractual clause to ensure proper protection of your personal information in absence of an adequate decision pursuant to Article 45(3) of the GDPR.
10.7.3Unless there is a legal claim we intend to delete, or anonymize, the data collected from you after 5 years after you last purchased or sold any vehicle or goods. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.
10.7.4Autorola is legally obligated to report imported and exported goods to INTRASTAT in which case provide them with the, by law, required personal information.

Autorola is legally obligated to deregister vehicles before export or document that it has been done. When deregistering, your personal information will be shared with the relevant authorities.
10.8People who get a refund
10.8.1If we need to refund a payment, we need your bank account information in order to transfer money back to you. You can refuse this if you prefer, but it will mean longer expedition time and that we cannot make a direct transfer. We refund money based on the contractual agreement between you and us, in pursuit of treating you and other customers fair in order to promote future trade and cooperation.

We will share your account information with:

 • Our bank
 • Financial auditors

Your bank account information will be deleted 5 years after the last refund. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.
10.9People who refuse to pay
10.9.1Under the contractual agreement between our customers and Autorola, Autorola will try to collect overdue payments.

When Autorola and the customer cannot agree on a way of payment, Autorola will use a third party to recover the money and in that case share relevant personal information with the debt recovery company.

Autorola is not a debt collecting company and the purpose of using a third party is to ensure fair treatment of all parties.
10.9.2Unless there is a legal claim we intend to delete, or anonymize, the data collected from you 5 years after the last overdue amount was cleared or cancelled. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.
10.10Your rights
10.10.1In accordance with the law you have the following rights in relation to your personal data used by Autorola:
10.10.2Right to erasure (“right to be forgotten”)
Autorola will delete or anonymize your personal information when requested. The deletion of your personal data will be done as soon as possible within one month of receiving your request.

Exceptions
Autorola is only obligated to delete your data if Autorola is not obligated by law to keep the information and one of the following applies:

 • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;
 • You withdraw the consent given for the collection and processing, and where there is no other legal ground for the processing;
 • You object to the processing for direct marketing purposes;
 • Your personal data have been unlawfully processed;
 • Your personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in law to which Autorola is subject.
10.10.3Right to restriction of processing
Autorola will stop processing your personal data on your request.

Exceptions
Autorola is only obligated to stop processing your data while one of the following applies:

 • The accuracy of the personal data is contested by you, for a period enabling Autorola to verify the accuracy of the personal data;
 • The processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;
 • Autorola no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;
 • You have informed Autorola of infringement on your interests, rights and freedoms pending the verification whether the legitimate grounds of Autorola override yours.
10.10.4Right to rectification
If you find that we have wrong personal information let us know and we will correct the information.
10.10.5Right of access by the data subject
It is your right to have a copy of the personal data Autorola has on you. We will provide it digitally unless requested otherwise. More rules apply for visibility into your personal data but all the required information should be covered above. The copy of your personal data will be delivered as soon as possible within one month of receiving your request.
10.10.6Right to withdraw consent
Where our collection and use of your personal data is based on your consent you can withdraw that consent at any time by contacting Autorola.
10.10.7Right to data portability
You are entitled to get a copy of your personal data in a machine readable format. Autorola can also send it directly to another company on your request.

Exceptions
Autorola is only obligated to provide your personal data where:

 • The data is provided to Autorola by you,
 • The data collection is based on your consent or a contract in which you are a party and
 • The processing is carried out by automated means (meaning no information on paper).
10.10.8Right to objection
You have the right to object to any processing in relation to direct marketing and where you believe your rights are being violated or there is threat to your freedom.

Exceptions
Autorola can continue to process your personal information where one of the following applies:

 • Autorola demonstrates compelling legitimate grounds for continued processing.
 • Autorola must process your personal information to establish, exercise or defend a legal claim.
 • The legal basis for the processing is not based on a legitimate interest or done in public interest.